My Style Icon #12: Niki Minaj

Congrat lilyvega on your recent win!!! xxx